Newcastle University دانشگاه نیوکاسل


 تحصیل در دانشگاه نیوکاسل، این دانشگاه در بین ۱۵۰ دانشگاه برتر دنیا قرار دارد که هم از طرف نشریه تایمز Times Higher Education و هم کیو اس‌ QS در ساله ۲۰۱۱ تایید شد. نشریه تایمز Times Higher Education   نیوکاسل رو ۱۴۶ معرفی‌ کرد که در اروپا به مقام ۵۶ رسید و  کیو اسQS ‌ دانشگاه نیوکاسل رو ۱۲۷ معرفی‌ کرد که این خود نشاندهندهٔ ۱۳ پله صعود بوده.

سوندی تایمز هم دانشگاه نیوکاسل را در مقام ۱۲ از بین ۱۲۱ دانشگاه در بریتانیا معرفی‌ کرد. دانشگاه نیوکاسل جزو معدود دانشگاهای بود که در ساله ۲۰۱۰ جزو پنج دانشگاه برتر بریتنا در زمینهٔ پرسنل مجرب قرار گرفت.

کیفیت بالای تحقیقات در دانشگاه نیوکاسل باعث شده است که ۲ جایزهٔ  از کوئینز انورسیری دریافت کنند، جایزهٔ ۲۰۰۵ برای پروژهٔ آبهای آلوده و اثر آن در محیط زیست و دیگری در ۲۰۰۹ برای تحقیقات در ارتباط با پیری و سلامت بوده.

دانشگاه نیوکاسل هم چنین برندهٔ جایزهٔ بهترین کتابخانه و پرسنل کار را آزموده در بریتنا بدست آورد. این دانشگاه همچنین برای داشتن نوآوری در هنر در میانه برجستهٔ‌ترین دانشگاههای ۲۰۱۱ قرار گرفت

Get 100% Free AdviceClick here for Special Offers