University of South Wales دانشگاه ولز جنوبی


دانشگاه ولز جنوبی  University of South Walesدر سال ۲۰۱۳ با ادغام دانشگاه گلامورگان University of Glamorgan و دانشگاه ویلز، نیوپورت تشکیل شد
هردو دانشگاه پیشرو در آموزش در سطح دانشگاهی بوده و پس از ادغام شدن به یک دانشگاه در جنوب ولز University of South Wales تبدیل به یکی‌ از بزرگترین مراکز آموزی و دانشگاهی در منطقه ولز تبدیل شدند. دانشگاه ولز جنوبی دارای ۳۵۰۰ پرسنل در ۲ شعبه به نام  The College Merthyr Tydfil و  Royal Welsh College of Music & Drama است.
دانشگاه ولز جنوبی University of South Wales نقش بسزایی در سیستم آموزشی بریتانیا ایفا می‌کند، که می‌توان از آنها در اینجا نام برد: توانایی جذب به کار، تحقیقات، اقتصاد، و موارد فرهنگی‌ و اجتماعی.
دانشگاه ولز جنوبی University of South Wales دارای ۳۳۰۰۰ دانشجو، آن را به یکی‌ از بزرگترین دانشگاههای انگلستان تبدیل کرده است.
تعداد دانش آموزان:
تعداد کل دانش آموزان – ۳۳۵۸۴
دانشجویان در محوطه دانشگاه – ۲۶،۸۰۵
دانشجویان در کالج همکار – ۶۱۴۱
دانشجویان بین المللی – ۴۵۱۶
تحصیل :
تمام وقت در مقطع کارشناسی – ۱۶۳۷۹
تمام وقت کارشناسی ارشد – ۲۲۸۱
نیمه وقت در مقطع کارشناسی – ۸۷۹۶
پاره وقت کارشناسی ارشد – ۲۹۶۹
آموزش و پرورش – ۲۵۴۷
اقامتگاه دانش آموزان:
ولز – ۲۳۶۰۰
انگلستان – ۵۲۶۷
بقیه بریتانیا – ۲۰۱
کشورهای دیگر EC – ۱۱۲۷
در خارج از کشور (non-EC) – ۳۳۸۹
تجزیه و تحلیل سن:
در ۲۱ – ۱۱،۲۲۷
۲۱-۲۴ – ۷۸۰۷
۲۵-۲۹ – ۴۳۷۶
۳۰ + – ۱۰،۱۷۴

Get 100% Free AdviceClick here for Special Offers