بورس تحصیلی‌ ۱۰۰۰ پوندی از دانشگاه کاونتری

study in Coventry University